დედამიწის დღეს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში

დედამიწის დღეს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში

სიახლის სრულად ნახვა
iyideba miwis nakveTi kikeTSi gancxadeba iyideba 1200 kv farTobis miwis nakveTi kikeTSi,fasi SeTanxmebiT. dainteresebis SrmTxvevaSi damikavSirdiT: 555191005 zaza - iyideba miwis nakveTi kikeTSi - saqarTvelo, yvela gancxadeba, gancxadebebi.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
qiravdeba qobuleTSi gancxadeba qiravdeba 3 oTaxiani, axalgaremontebuli bina qobuleTis centrSi, zRvasTan axlos . 12 sarTuliani saxlis me-6 sarTulze. mudmivi liftiT. zRapruli xedebiT. mTeli saxli - erTi dRe - ivlisi 110 lari /saSualod erT adamians uwevs 20 laris gadaxda. eteva 5-6 adamiani. adamianebis raodenobis da dReebis gaTvaliswinebiT fasze molaparakeba, dakleba SesaZlebelia. ori saZinebeli aivniT, misaRebi oTaxi, samzareulo, bari, vana-tvaleti, veranda. sruli komforti ! televizia - saukeTso arxebis paketiT, interneti p.s. fasi mxolod ivlisisTvis aris gansazRvruli, agvistoSi ufro maRli iqneba, Tumca winaswar dajavSnis SemTxvevaSi TvenTvis sasurvel fasze molaparakeba SesaZlebelia - qiravdeba qobuleTSi - baTumi, yvela gancxadeba, gancxadebebi.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
vakansia gancxadeba silamazis saloni da kosmetologiuri kabineti v&k eZebs stilists,manikuri-pedikuris xelosans.xelfasi SeTanxmebiT.samuSao saaTebi individualurad. sakontaqto nomeri: 595 29 84 28 veriko misamarTi:aslanidis 11 ( sportis sasaxlesTan ) - vakansia - Tbilisi, yvela gancxadeba, gancxadebebi.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
sazafxulo fasdakleba kosmetologiuri kabineti V&K-sgan gancxadeba gTavazobT kosmetologiur momsaxurebas umaRles doneze. mogemsaxurebaT kvalificiuri, umaRlesi samedicino ganaTlebis mqone kosmetologi. momsaxureobaSi Sedis:saxis Rrma wmenda,pilongi,el-epilacia,bio-epilacia,warbebis koreqcia,vizaJi,saxis masaJi,darsonvalizacia da araineqciuri mezo da oqsigenoTerapia. sakontaqto tel: 5 93 115-575 eka misamarTi:aslanidis 11 (sportis sasaxlis gverdiT) - sazafxulo fasdakleba kosmetologiuri kabineti v&k-sgan - Tbilisi, yvela gancxadeba, gancxadebebi.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
antikvari gancxadeba saswrafod iyideba saaTi da roiali bekeri 1850 wels gamoSvebuli naxevarfasSi. darekeT 577 44 84 44.irakli - antikvari - baTumi, yvela gancxadeba, gancxadebebi.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
saswrafod iyideba xaliCa 180X285- gancxadeba saswrafod iyideba Turquli xaliCa ,superi' 2x3 Sindisferze. praqtikulad uxmari,idealur mdgomareobaSi,fasi 280 lari, 599518424,577211514 - saswrafod iyideba xaliCa 180x285- - Tbilisi, yvela gancxadeba, gancxadebebi.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
qiravdeba 80kvm ofisi vakeSi 1000$ gancxadeba qiravdeba 80kvm ofisi axalaSenebuli korpusis i sarTulze. evroremontiT, vitraJuli fanjrebiT, centraluri gaTbobiT, kondicioneriT. uavejod. izolirebuli patara samzareulo CaSenebuli samzareulos garnituriT, sveli wertiliT. internetiT, aietiT, telefoniT. fasi: 1.000$ Sedis saSemosavlo gadasaxadi. mis: vake, mrgval baRTan. tel: 599 066 787; 2148 145 - qiravdeba 80kvm ofisi vakeSi 1000$ - vake, yvela gancxadeba, gancxadebebi.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
minis mtreli gancxadeba vWri SuSas vawyob mina pakets Sesadlebelia Cems farTSi ganvaTavsoT cexi qiris gareSe mamuka - minis mtreli - mcxeTa, yvela gancxadeba, gancxadebebi.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
iyideba 128kv.m bina vakeSi! gancxadeba iyideba 128kv.m bina vakeSi!iyideba 128kv.m bina vakeSi! - iyideba 128kv.m bina vakeSi! - vake, yvela gancxadeba, gancxadebebi.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
qiravdeba saswrafod 3 oTaxiani bina rusTavelze gancxadeba qiravdeba samoTaxiani garemontebuli bina rusTavelis metrosTan bina gamodgeba rogorc sacxovreblad ise saofised TveSi 650 aSS dolarad - qiravdeba saswrafod 3 oTaxiani bina rusTavelze - Zveli Tbilisi, yvela gancxadeba, gancxadebebi.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.