დედამიწის დღეს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში

დედამიწის დღეს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში

სიახლის სრულად ნახვა
saswrafod vimuSaveb gancxadeba var 20 wlis, maqvs jari gavlili S.s.s. strategiuli obieqtebis dacvis departamentSi, Savnabadaze, var msroleli maqvs kursebi gavlili, sacecxle momzadeba, fizikuraT var Zlieri, simaRleSi var 1.76 -1.77 , vimuSaveb dacvaSi, var punqtualuri , mizandasaxuli. tel: 598 91-70-62 damikavSirdiT - saswrafod vimuSaveb - Tbilisi, yvela gancxadeba, gancxadebebi.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
iyideba miwis nakveti quTaisSi saswrafod gancxadeba iyideba miwis nakveTi avtoqarxanis marjvena dasaxlebaSi xexiliT damikavSirdiT 598903074 1000 kv.m - iyideba miwis nakveti quTaisSi saswrafod - quTaisi, yvela gancxadeba, gancxadebebi.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
iyideba bina gancxadeba iyideba fiqris goraze 188kv.m Savi karkasi, tixrebis gareSe,kuTxis bina. Casmulia kar-fanjara, rkinis kari, lifti, aqvs SesaniSnavi xedebi qalaqze, 2 aivani da 1 terasa.t: 2 14-18-55; 593 36-45-09 dainteresebis SemTxvevaSi darekvisas Cvens agents unda uTxaraT am gancxadebis id : 100209 - iyideba bina - Tbilisi, yvela gancxadeba, gancxadebebi.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
iyideba saswrafod gancxadeba iyideba miwa proeqtiT, 200 m, bunebrivi airi, t.interneti aris. - iyideba saswrafod - saqarTvelo, yvela gancxadeba, gancxadebebi.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
qiravdeba manqana gancxadeba qiravdeba mersedesis( e- klasi) markis avtomobilebi, mZRolis gareSe, 2000-2002 wliani. fasi SeTanxmebiT tel: 591 01 06 06 591 01-06-06 - qiravdeba manqana - didube, yvela gancxadeba, gancxadebebi.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
sparsuli knuti gancxadeba iyideba sparsuli jiSis knuti, sabuTiT.555359718 - sparsuli knuti - Tbilisi, yvela gancxadeba, gancxadebebi.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
gamocdili medda :))) gancxadeba var gamocdili medda 15 wliani staJiT, namsaxurebi var samoqalaqo da samxedro ganxriT. vmuSaobdi: vanis raionis c.saavadmyofos reaminaciul ganyofilebaSi, q.quTaisis samxedro hospitlis kanisa da ven-sneulebaTa ganyofilebaSi, SeiaraRebuli Zalebis qve danayofebSi samedicino punqtis meddaT . var 2008 wlis omis veterani. - gamocdili medda :))) - quTaisi, yvela gancxadeba, gancxadebebi.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
promo 450 gancxadeba ofisSi esaWiroebaT! flaerebis damrigebeli kurieri. xelfasi fiksirebuli + %. asaki 18-dan 40 wlamde, Tbilisis macxovrebeli. damoukideblad muSaobis da samuSaos dagegmarebis unari. gasaubrebasTan dakavSirebiT mimarTeT: mail: ovis.kadrov@bk.ru skype: mixail-mi-7 mob.: 5-97-201-777 - promo 450 - Tbilisi, yvela gancxadeba, gancxadebebi.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
evakuatori gancxadeba evakuatori gamoZaxebiT dabal fasebSi nebismier adgilze misvliT - evakuatori - Tbilisi, yvela gancxadeba, gancxadebebi.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
iyideba bina gancxadeba iyideba 50kv.m Savi karkasi tixrebis gareSe.t: 2 14-18-55; 593 36-45-09 dainteresebis SemTxvevaSi darekvisas Cvens agents unda uTxaraT am gancxadebis id : 100210 - iyideba bina - Tbilisi, yvela gancxadeba, gancxadebebi.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.