2 Pac - Changes (Shemce Remix 2016)

სიახლის სრულად ნახვა
iyideba gancxadeba iyideba zalis servandi "tulpani".fasi 350 lari,gldanSi,551081532 - iyideba - Tbilisi, yvela gancxadeba, gancxadebebi.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
miwis nakveTs viyidi gancxadeba sasurvelia baTumis teritoriaze miwis nakveTi CixebSi azbarebSi da miCqmalulebSi ar mindaa 577 22 90 80 - miwis nakveTs viyidi - baTumi, yvela gancxadeba, gancxadebebi.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
ikideba gancxadeba sascrapod ikideba sartul naxevriani saxli avto qarxnis marjvena qarxanashi cminda lukas 12 nomershi. zemod aris ori spalna zala da shesashvleli. qvemod vanatualeti kuxna da misagebi ertad. pasi 16000 dolari t: 599286663 sofo - ikideba - quTaisi, yvela gancxadeba, gancxadebebi.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
qenon d 700 gancxadeba saswrafod iyideba axali profesionaluri kamera qenon d 700 ,umagresi profesionaluri optikuri linziT 18-135 mm. anu moyveba linza romlis safasuri aris 800 lari.kamera aris 16 ianvars SeZenili, kameraSi gadaxdili maqvs 2100 lari , saCuqrad gamovayoleb fleSkas .fass cota daakldeba.aparats gaaCnia 2 wliani sagarantio furceli. (aparats aqvs idealuri linza). - qenon d 700 - Tbilisi, yvela gancxadeba, gancxadebebi.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
iyideba 1100 kvadratuliani miwis nakveTi "mcxeTis raionis sofel xekordSi (kvadratis fasi 6 $) gancxadeba sadaCe nakveti, mis mezoblad cota moSorebit Camoedineba mdinare xekordula - iyideba 1100 kvadratuliani miwis nakveTi "mcxeTis raionis sofel xekordSi (kvadratis fasi 6 $) - mcxeTa, yvela gancxadeba, gancxadebebi.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
vyidi binas gancxadeba CaSenebuli 3 karadiT. fasi SeTanxmebiT - vyidi binas - gldani, yvela gancxadeba, gancxadebebi.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
saswrafod iyideba 1otaxiani zastavaze 5sartuliani saxlis meore sartulze gancxadeba saswrafod iyideba bina 1otaxiani zastavaze - saswrafod iyideba 1otaxiani zastavaze 5sartuliani saxlis meore sartulze - quTaisi, yvela gancxadeba, gancxadebebi.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
SeviZen xilisa da bostneul dasaWrel danadgars danadgars "agro 4"-s gancxadeba viyidi xilisa da bostneul dasaWrel danadgars danadgars "agro 4"-s - SeviZen xilisa da bostneul dasaWrel danadgars danadgars "agro 4"-s - saqarTvelo, yvela gancxadeba, gancxadebebi.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
veZeb samsaxurs gancxadeba var 20 wlis. var energiuli, Sromis moyvare maRali pasuxismgeblobis mqone. vimusSaveb molare - operatorad. maqvs samuSao gamocdileba. - veZeb samsaxurs - saburTalo, yvela gancxadeba, gancxadebebi.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
iyideba samosaxlo miwa sofel kondolSi gancxadeba iyideba samosaxlo miwa sofel kondolSi. saukeTeso adgilas. farti 1347 kv.m - iyideba samosaxlo miwa sofel kondolSi - Telavi, yvela gancxadeba, gancxadebebi.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.